Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob naší společností pro marketingové účely

Dovolujeme si Tě stručně informovat o zpracování Tvých osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Tvých osobních údajů?

Správcem Tvých osobních údajů je společnost Footshop s.r.o., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 24288128, e-mail: [email protected], tel.: 773 338 393 (dále jen „Správce“).

2. V jakých situacích budeme Tvé údaje zpracovávat?

А) Kdy zpracováváme údaje s Tvým souhlasem

O udělení souhlasu Tě požádáme, jestliže ještě nejsi naším registrovaným zákazníkem ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat marketingové nabídky.

B) Kdy zpracováváme údaje bez Tvého souhlasu.

Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost.

Účel:

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.

Účel:

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.

Účel:

3. Jaké osobní údaje o Tě zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Tvé identifikační a kontaktní údaje;

- údaje o produktech, které jsi zakoupil, příp. o službách, které jsme ti poskytli;

- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);

- platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);

- pouze ve vybraných případech údaje o Tvojí důvěryhodnosti, pro účely tzv. blacklistu (viz. obchodní podmínky Správce).

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje, které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jsi nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Tebou např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb;

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Tvých údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

- pokud nám k tomu udělíš souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá Tobě uvedená práva.

6. Jaká máš práva při zpracování Tvých osobních údajů?

Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvolal jsi souhlas, na jehož základě byly Tvé osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c) vznesl/a jsi námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Tvých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jsi vznesl námitky proti zpracování Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d) Tvé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Tvé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

a) popřel/a jsi přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování Tvých osobních údajů je protiprávní, ale odmítáš výmaz těchto údajů a místo toho žádáš o omezení jejich použití;

c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Ty je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesl/a jsi námitku proti zpracování Tvých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Tvými oprávněnými důvody.

7. Je Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení Tvého souhlasu Tě požádáme, jestliže nejsi dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chceš od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby nabízeného naší společností.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžeš odvolat kdykoliv.

9. Jak můžeš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů můžeš odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti nebo na e-mail: [email protected].

10. Jak se můžeš bránit proti přímému marketingu prováděném bez Tvého souhlasu?

Máš právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Tvých osobních údajů na kterýkoli z našich kontaktů uvedených v bodě 1.

11. Další informace ochrany osobních údajů v obchodních podmínkách.

Další podrobné informace o zpracování Tvých osobních údajů nalezneš v našich obchodních podmínkách dostupných na https://www.footshop.cz/cs/content/1-obchodni-podminky.